Wyniki badania użytkowników usług telekomunikacyjnych w Polsce 2016

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował raport za 2016 r. z badania konsumenckiego dotyczącego użytkowników usług telekomunikacyjnych.

UKE - Badanie użytkowników usług telekomunikacyjnych w Polsce (grudzień 2016)

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) opublikował wyniki badania opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów w Polsce (listopad 2016). Z raportu dowiesz się miedzy innymi:

 • Jaka jest najpopularniejsza usługa telekomunikacyjna w Polsce?
 • Jakie są średnie wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne?
 • Czy umowy abonenckie są zrozumiałe dla klientów?

Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2016 roku przez konsorcjum Millward Brown SA oraz DANAE Sp. z o.o. na zlecenie UKE.

Podczas badania respondenci podzielili się opiniami na temat korzystania z następujących usług telekomunikacyjnych:

 • telefonii komórkowej,
 • telefonii stacjonarnej,
 • internetu mobilnego,
 • internetu stacjonarnego oraz usług wiązanych.

Badani ocenili również funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce oraz określili, jakie kroki podejmują, by zapewnić sobie bezpieczeństwo w sieci. Pytani byli także o poziom satysfakcji oraz o samoocenę zaawansowania w wykorzystaniu technologii w codziennym życiu.

Poniżej opublikowaliśmy najważniejsze dane z obszernego raportu, który podzielony został na kilka części, w tym na klientów indywidualnych i instytucjonalnych oraz klientów w wieku powyżej 50 roku życia. Wszystkie grupy wykazywały podobne tendencje w zakresie wykorzystania poszczególnych usług telekomunikacyjnych. Klienci indywidualni i instytucjonalni podzielali pogląd, że na rynku wzrosła liczba dostępnych ofert. Ponadto konsumenci zauważyli obniżkę cen usług telekomunikacyjnych, a przedsiębiorcy pozytywnie odnosili się do polepszenia obsługi klienta. Ankietowani zdecydowanie częściej dostrzegali pozytywne zmiany na rynku telekomunikacyjnym niż negatywne.

Zarówno klienci indywidualni jak i instytucjonalni starali się zabezpieczyć komputery przed potencjalnymi zagrożeniami pojawiającymi się w sieci, w obu tych grupach ponad połowa badanych wskazywała, że korzysta z programów zabezpieczających ich sprzęt komputerowy.

Zobacz również:

Korzystanie z telefonii komórkowej jest ważne dla niemal wszystkich badanych (90,5% dla zagregowanych odpowiedzi „zdecydowanie ważne” oraz „raczej ważne”). Ponad połowa klientów usług telefonii komórkowej korzysta ze smartfonów (58,6%). Z tradycyjnych telefonów komórkowych korzysta dwie piąte badanych).

Nieco ponad połowa konsumentów usług telefonii komórkowej posiada ofertę komórkową na abonament (51,6%). Nieco mniejszy odsetek (43,3%) korzysta z oferty na kartę, natomiast 4,7% ma ofertą typu mix. Spośród klientów posiadających telefon na kartę większość z nich (66,5%) zarejestrowała swoją kartę SIM.

Z jakiego telefonu korzystają Polacy? (11.2016)
Z jakiego telefonu korzystają Polacy? (11.2016)

Wśród usług telekomunikacyjnych największą popularnością cieszy się telefonia komórkowa, z której korzystają niemal wszyscy badani. Powszechne jest także korzystanie z internetu. Zdecydowanie najmniej popularną usługą telekomunikacyjną wśród badanych osób jest telefonia stacjonarna. Na korzystanie z tej usług wskazało 16,9% badanych.

Osoby posiadające dostęp do internetu najczęściej korzystają z Internetu stacjonarnego. W ten sposób odpowiedziało niemal 63% pytanych. Blisko połowa badanych posiada mobilny internet w telefonie.

Korzystanie z usług telekomunikacyjnych w Polsce (listopad 2016)
Korzystanie z usług telekomunikacyjnych w Polsce (listopad 2016)

Korzystanie z Internetu deklarowało 61,6% respondentów. Zdecydowana większość z tych osób (94,6%) korzysta z Internetu w domu. Nieco ponad jedna trzecia użytkowników Internetu korzysta z niego w pracy, natomiast 24,3% odpowiadających u rodziny/znajomych. Blisko 80% respondentów korzysta z Internetu codziennie, 16,9% kilka razy w tygodniu, a 3,8% kilka razy w miesiącu. Nieliczne osoby robią to rzadziej.

Częstotliwość korzystania z internetu w Polsce (11.2016)
Częstotliwość korzystania z internetu w Polsce (11.2016)

Większość pytanych wskazała, że posiada dostęp do technologii LTE (68%). Większość użytkowników technologii LTE korzysta z tego rodzaju dostępu za pośrednictwem smartfona. Usługa ta zebrała zdecydowanie pozytywne opinie wśród konsumentów.

Korzystanie z technologii LTE w Polsce (11.2016)
Korzystanie z technologii LTE w Polsce (11.2016)

Najważniejsze wnioski z badania konsumenckiego przeprowadzonego w 2016 r.

Klienci indywidualni

 • Najpopularniejszą usługą telekomunikacyjną jest telefonia komórkowa. Korzystało z niej 87,5% ankietowanych.
 • Drugą pod względem popularności usługą był internet (61,6% badanych). Jedynie 16,9% badanych zadeklarowało korzystanie z telefonii stacjonarnej.
 • Większość badanych będących użytkownikami telefonii komórkowej korzystało ze smartfonów (58,6%). Średni koszt korzystania z usługi telefonii komórkowej w 2016 r kształtował się na poziomie 47 zł i był niższy o 2 zł w porównaniu do 2015 r.
 • Ponad 66% badanych korzystających z usług pre-paid zarejestrowało już swoją kartę SIM. Nie uczyniła tego jeszcze jedna trzecia badanych.
 • 51,8% użytkowników korzysta z telefonii stacjonarnej z przyzwyczajenia. Około 20% badanych posiadających telefon stacjonarny stwierdziło, że potrzebuje dostępu do usług telefonicznych, ponieważ nie posiada telefonu komórkowego.
 • Za usługi głosowe w sieciach stacjonarnych badani płacili średnio 46 zł miesięcznie. Było to o 1 zł więcej niż rok wcześniej, ale o 5 zł mniej niż w roku 2014.
 • W przypadku internetu badani korzystali często z wielu rodzajów dostępu. Najczęściej był to internet stacjonarny (62,4%). Uczestnicy badania łączyli się z siecią także za pomocą internetu mobilnego w telefonie (47,2%) lub z wykorzystaniem innego urządzenia (26,3%).
 • Ankietowani wykorzystują internet do: przeglądania stron internetowych (86,4% osób korzystało z tej możliwości przynajmniej kilka razy w tygodniu), aktywności na portalach społecznościowych (67,6%) oraz wysyłania i odbierania maile (65,2%).
 • Opłaty za usługę dostępu do internetu stacjonarnego kształtowały się średnio na poziomie 51 zł miesięcznie (o 5 zł mniej niż w 2015 r.). Koszty ponoszone przez badanych z tytułu korzystania z mobilnego dostępu były niższe i wyniosły 48 zł (o 7 zł mniej niż w 2015 r.).
 • Większość badanych podejmowała działania wspierające bezpieczeństwo w sieci. Blisko 61% korzystało z programów pozwalających zabezpieczyć komputer przed potencjalnym zagrożeniem. Ponad 45% badanych wiedziało jak sprawdzić czy połączenie z internetem, które jest wykorzystywane, jest bezpieczne.
 • Tylko około 12% badanych uznało, że umowy abonenckie są niezrozumiałe. Wynika to w ich opinii głównie z trudnego języka i zawiłych przepisów (71,1%).
 • Niewielki odsetek badanych korzystał z usług wiązanych. Tylko 14% respondentów zadeklarowało, że posiada taką usługę.
 • Jedynie 2,7% osób uznało, że w ostatnim roku doszło do negatywnych zmian na rynku telekomunikacyjnym.
 • Zdecydowanie więcej badanych dostrzegło pozytywną ewolucję rynku komunikacji elektronicznej (14,9%). Do pozytywnych zmian zaliczyli przede wszystkim: obniżkę cen, większą liczbę ofert oraz dynamiczny rozwój technologii.

Klienci indywidualni 50+

 • W grupie badanych 50+ najwięcej osób korzysta z telefonii komórkowej (79,8%). Na drugim miejscu znalazł się internet (40,2%). Osoby w wieku ponad 50 lat stosunkowo rzadko korzystają z telefonii stacjonarnej (29,4%).
 • Głównymi powodami korzystania z telefonu stacjonarnego są: przyzwyczajenie (61,9%), znajomość numeru przez rodzinę i znajomych (40,5%), prostota obsługi (26,5%).
 • Blisko 58% badanych posiadających telefon stacjonarny nie zrezygnowałoby z tej usługi. Z kolei 69% badanych wystarcza telefon komórkowy i dlatego nie zdecydowali się na korzystanie z telefonu stacjonarnego..
 • Ponad 90% badanych posiadających telefon komórkowy uznało, że telefonia komórkowa jest dla nich ważna.
 • Usługę tę badani wykorzystywali najczęściej w celu wykonywania połączeń głosowych na numery komórkowe (71,6% badanych wykonywało takie połączenia przynajmniej kilka razy w tygodniu) oraz do wysyłania SMS-ów (47,9%).
 • Osoby niekorzystające z telefonu komórkowego jako powód wskazywały najczęściej, fakt posiadania telefonu stacjonarnego, który wystarcza im na co dzień (41,1%), brak potrzeby (30,7%) oraz brak przekonania do takich telefonów (27,2%).
 • Około 40% badanych w wieku 50+ korzystało z komputera. 54% z nich stwierdziło, że sami nauczyli się obsługi komputera.
 • Większość badanych korzystało z internetu w domu (97%). 49% respondentów przyznało, że łączy się z internetem codziennie.
 • Wśród najważniejszych powodów korzystania z dostępu do sieci respondenci wymienili: szybkie zdobywanie informacji (63,9%), ciekawość świata (60,7%) oraz wykorzystanie Internetu jako formy kontaktu z rodziną/znajomymi (40,3%).
 • Respondenci niekorzystający z internetu jako przyczynę podawali najczęściej: brak umiejętności (55,8%), brak potrzeby (49,6%) oraz brak odpowiedniego sprzętu (30,4%).

Klienci instytucjonalni

 • Prawie wszyscy klienci instytucjonalni biorący udział w badaniu stwierdzili, że posiadają usługę telefonii komórkowej (98,1%). Większość firm miała również dostęp do Internetu (85,1%). Zdecydowanie mniejsza grupa respondentów posiadała usługę telefonii stacjonarnej (35,8%).
 • Średnie miesięczne koszty ponoszone z tytułu korzystania z telefonii komórkowej wahały się od 86 zł w przypadku firm zatrudniających jedną osobę do 1370 zł w odniesieniu do przedsiębiorców posiadających minimum 50 pracowników.
 • Klienci instytucjonalni cenią sobie następujące aspekty usługi telefonii komórkowej: zasięg sieci, dopasowanie do potrzeb firmy, jakość połączeń głosowych.
 • Blisko 94% firm delegujących swoich pracowników za granicę zadeklarowało, że korzystają oni z roamingu. Około 80% badanych było świadomych, że ceny w roamingu są co roku obniżane.
 • Wśród głównych powodów korzystania z telefonii stacjonarnej przedstawiciele klientów instytucjonalnych wymienili: ułatwienia w zakresie funkcjonowania firmy (59,4%), zwiększenie wiarygodności firmy poprzez posiadanie numeru stacjonarnego (41,2%), przyzwyczajenie (36,3%).
 • Klienci instytucjonalni za usługę telefonii stacjonarnej płacili średnio co miesiąc od 68 zł (firmy gdzie zatrudniona jest jedna osoba) do 964 zł (w przedsiębiorstwach zatrudniających przynajmniej 50 osób).
  Blisko 30% respondentów stwierdziło, że internet jest kluczowy dla działania ich firmy. Z kolei 39,2% uznało, że
 • jest on narzędziem ważnym.
 • Firmy wykorzystywały internet najczęściej w celu zdobywania niezbędnych informacji (85%), komunikowania się z klientami (74,1%) i korzystania z portali informacyjnych (65,6%).
 • Średnia opłata za stacjonarny dostęp do sieci w przypadku klientów instytucjonalnych wyniosła 118 zł. W przypadku internetu mobilnego koszty wahały się od 44 zł (firma zatrudniająca jedną osobę) do 1734 zł (minimum 50 pracowników).
 • 27,3% respondentów spotkało się z pojęciami „internetu rzeczy” lub „machine to machine”. Jednak jedynie 7,4% firm korzystało z kart M2M.

Cały raport (poszczególne części) możesz pobrać ze strony UKE podanej w źródle tego wpisu.

źródło: UKE – Wyniki badania konsumenckiego użytkowników usług telekomunikacyjnych (listopad 2016)