Rząd uspokaja – promieniowanie 5G w Polsce jest w normie!

W odpowiedzi na pytania obywateli związane z poziomem pól elektromagnetycznych (PEM) w Polsce zadane przez RPO, Minister Klimatu i Środowiska odpowiedział, że sprawa jest pod kontrolą.

Sieć 5G w całej Polsce do 2025

W odpowiedzi na pytania Rzecznika Praw Obywatelskich z 2020 roku, który w imieniu zaniepokojonych obywateli pytał o podwyższone przez Ministra Zdrowia normy dopuszczalnego promieniowania, minister Jacek Ozdoba wyjaśnia, że sprawa jest pod kontrolą. Minister Klimatu i Środowiska zapewnia, że informacje dotyczące PEM są badane i aktualizowane, a jego resort zaczął prace nad tym, by lepiej przekazywać informacje o sieci 5G.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ciągu ostatnich kilkunastu analizowało dokumentację dotyczącą stanu prawnego wszystkich rodzajów instalacji radionawigacyjnych, radiolokacyjnych oraz radiokomunikacyjnych, w tym stacji bazowych telefonii komórkowej, wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne w całym zakresie częstotliwości dla promieniowania niejonizującego. Zweryfikowało też w zakresie merytorycznym opracowania dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z uwzględnieniem źródeł pól elektromagnetycznych zgłaszanych do organów właściwych do spraw ochrony środowiska – napisał minister Jacek Ozdoba.

Uwzględniając społeczne zapotrzebowanie na informacje w zakresie PEM, w tym stacji bazowych 5G, resort klimatu „podjął działania w kierunku optymalizacji przekazu danych do systemu informacyjnego o instalacjach wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne”. Projekt realizowany jest przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W Polsce przez kilkadziesiąt lat dopuszczalny poziom gęstości mocy dla zakresu częstotliwości od do 300 GHz wynosił 0,1 [W/m²]. Wartość ta ustalona była przez Ministra Środowiska. Taki poziom gęstości mocy był wielokrotnie weryfikowany zarówno przez ośrodki badawcze z dziedziny analiz PEM jak i naukowców właściwych do spraw ochrony zdrowia. O wpływie pola elektromagnetycznego na zdrowie jednoznacznie wypowiedziała się Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Wydział Oceny Technologii Medycznych w publikacji ukończonej w listopadzie 2019 r., podając przy tym strategię wyszukiwania publikacji jak i szczegółowy diagram selekcji badań. W rezultacie Minister Zdrowia zweryfikował parametry fizyczne oddziaływania pola elektromagnetycznego dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz dla miejsc dostępnych dla ludności. 17 grudnia 2019 roku wydał rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Kontrola dopuszczalnych poziomów PEM weryfikowana jest na bieżąco nie tylko przez organy samorządowe właściwe do spraw środowiska, ale nade wszystko przez utworzone niedawno i wyposażone w nowoczesną bazę dedykowanej aparatury pomiarowej Centralne Laboratorium Badawcze wchodzące w skład Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wyniki kontroli, nie stwierdziły w ostatnim okresie przekroczeń dopuszczalnych norm promieniowania dla częstotliwości mikrofalowych, w tym sieci 5G.

źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich