Od kiedy w Polsce będą obowiązywały e-Doręczenia?

Poznaj terminy wdrożenia elektronicznych doręczeń (e-Doręczenia) w polskich instytucjach, po ogłoszeniu komunikatu Ministra Cyfryzacji.

e-Doręczenia (ikona)

Minister Cyfryzacji podał termin stosowania e-doręczeń przez podmioty wskazane w ustawie o doręczeniach elektronicznych. Zgodnie z postanowieniami Artykułu 155 Ustawy został ustalony termin wprowadzenia obowiązku stosowania doręczeń elektronicznych dla podmiotów publicznych oraz nowo zarejestrowanych przedsiębiorców. Obowiązek ten wchodzi w życie 10 grudnia 2023 roku. 

Sprawdź szczegółowy harmonogram. Zgodnie z obowiązującym prawem i ogłoszonym komunikatem, wymienione podmioty będą musiały korzystać z doręczeń elektronicznych zgodnie z poniższym wykazem.

Zobacz też: Poczta Polska uruchomi e-Doręczenia 5 października

Harmonogram wprowadzania obowiązku stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych

Podmioty publiczne

Od 10.12.2023 r. – termin określony w komunikacie ministra z dnia 29 maja 2023 r.

 1.  Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy.
 2.  Organy władzy publicznej, inne niż wymienione w p. 1, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy.
 3.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 4.  Narodowy Fundusz Zdrowia.
 5. Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią  jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.
 6. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe (z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego)

Od 01.01.2025 r.

Podmioty publiczne, inne niż wymienione powyżej.

Od 01.10.2029 r:

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe (obowiązek stosowania przepisów w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej)
Sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna.

Podmioty niepubliczne

Od 10.12.2023 r. – termin określony w komunikacie ministra z dnia 29 maja 2023 r.

Zawody zaufania publicznego:

 • adwokat wykonujący zawód,
 • radca prawny wykonujący zawód;
 • doradca podatkowy wykonujący zawód;
 • doradca restrukturyzacyjny wykonujący zawód;
 • rzecznik patentowy wykonujący zawód;
 • notariusz wykonujący zawód;
 • radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący czynności służbowe.

Podmioty niepubliczne wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Od 10.03.2024 r.

Podmioty niepubliczne wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed 10.12.2023 r.

Od 01.01.2024 r.

Podmioty niepubliczne wpisywane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Od 30.09.2025 r.

Podmioty niepubliczne wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na dzień 30.01.2023 r. jeżeli będą składać wniosek o jakąkolwiek zmianę

Od 30.09.2026 r.

Podmioty niepubliczne wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na dzień 10.12.2023 r.

➔ Obserwuj nas w Google News, aby być na bieżąco!

źródło: Harmonogram wprowadzania obowiązku stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych