Taki medal otrzymają od rządu „Zasłużeni dla Komunikacji Elektronicznej”

Polski rząd stworzył projekt dyplomu oraz odznaki honorowej dla osób „Zasłużonych dla Komunikacji Elektronicznej” – kto będzie zaszczycony takim odznaczeniem? – sprawdź projekt rozporządzenia.

Projekt odznaczenia (medalu) oraz dyplom dla „Zasłużonych dla Komunikacji Elektronicznej”

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się ciekawy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Komunikacji Elektronicznej”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia. W projekcie zawarto także dwa załączniki, które przedstawiają wzór odznaki honorowej „Zasłużony dla Komunikacji Elektronicznej” oraz wzór dyplomu stwierdzający nadanie wspomnianej odznaki honorowej. Odznaka ma być przyznawana nie tylko pracownikom administracji rządowej, a konkretniej działu odpowiedzialnego za szeroko pojętą informatyzację, ale także pracownikom innych instytucji, ale również związkowcom, społecznikom czy nawet zwykłym obywatelom, którzy działają na rzecz rozwoju komunikacji elektronicznej w naszym kraju.

Kto może zostać odznaczony?

Jak czytamy w projekcie rozporządzenia, odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana:

  • obecnym i byłym pracownikom obsługującym dział administracji rządowej – informatyzacja, realizującym zadania na rzecz rozwoju komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji, lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • obecnym i byłym pracownikom jednostek organizacyjnych związanych z rozwojem komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacją, lub rozwojem usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • obecnym i byłym pracownikom lub członkom innych jednostek organizacyjnych, organizacji zawodowych, związkowych i społecznych działających dla rozwoju komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji, lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • innym osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji, lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną – w uznaniu ich zasług dla rozwoju komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji, lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań technicznych, prac badawczych, wdrażania najnowszych osiągnięć techniki, oraz w uznaniu ich wieloletniej, nienagannej i sumiennej pracy.

Czy będą jakieś kryteria do ubiegania się o odznakę „Zasłużony dla Komunikacji Elektronicznej”?

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji z własnej inicjatywy albo na wniosek ministra lub kierownika urzędu centralnego; organu lub kierownika jednostki organizacyjnej nadzorowanej lub podległej ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji; terenowego organu administracji rządowej bądź organu samorządu terytorialnego; organu statutowego organizacji pozarządowej działającej w sprawach rozwoju komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji, lub rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną; kierownika jednostki organizacyjnej działającej w sektorze rozwoju komunikacji elektronicznej, w tym telekomunikacji, lub w sektorze rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną.

Jednak o zasadności nadania odznaki finalnie decyduje minister właściwy do spraw informatyzacji. Odznakę wraz z dyplomem stwierdzającym jej nadanie wręcza także minister właściwy do spraw informatyzacji lub osoba przez niego upoważniona. Odznaka i dyplom może zostać też wręczona korespondencyjnie – oczywiście pocztą tradycyjną, a nie e-mailowo.

Jeśli chodzi o zasady noszenia odznaki, to należy ją nosić na lewej stronie piersi, po orderach i odznaczeniach. Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.

Co przedstawia odznaka/medal „Zasłużony dla Komunikacji Elektronicznej”?

Cytując oficjalne pismo: odznakę stanowi okrągły medal o średnicy 38 mm wykonany z mosiądzu
z okrągłym uszkiem i półkolem do zawieszania. Na licowej stronie znajduje się wypukły, gładki znak pisarski „@”, w środku którego znajduje się wypukły, gładki symbol anteny BTS. Symbole te nawiązują do usług świadczonych drogą elektroniczną i usług telekomunikacyjnych. Wzdłuż górnej i dolnej krawędzi medalu umieszczony jest wypukły, gładki, majuskułowy napis „ZASŁUŻONY DLA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ”. Na odwrotnej stronie znajduje się wypukły, gładki znak pisarski „@”, w środku którego znajdują się wypukłe, gładkie, majuskułowe litery RP.

Wzór odznaki honorowej „Zasłużony dla Komunikacji Elektronicznej”
Wzór odznaki honorowej „Zasłużony dla Komunikacji Elektronicznej”

Odznaka jest zawieszona na wstążce z rypsu w kolorze niebieskim o szerokości 38 mm, z jednym prążkiem w kolorze złota o szerokości 3 mm przechodzącym przez środek.

Wraz z odznaką wręczany jest poniższy dyplom, stwierdzający jej nadanie:

Wzór dyplomu stwierdzający nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Komunikacji Elektronicznej”
Wzór dyplomu stwierdzający nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Komunikacji Elektronicznej”

Niestety nie znamy autora tego odznaczenia. Ciekawi jesteśmy, kto znajdzie się w gronie pierwszych odznaczonych?

Projekt został już poddany konsultacjom publicznym i znajduje się na etapie opiniowania. Z pełną treścią projektu możesz zapoznać się na rządowych stronach centrum legislacyjnego.

źródło: Rządowe Centrum Legislacji