Pierwszy etap wdrożenia zmian w prawie telekomunikacyjnym

Rozpoczęło się wdrożenie Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej w Polsce – co oznaczają dla nas nowe zmiany w prawie telekomunikacyjnym?

Digital EU

Zwiększenie uprawnień abonentów firm telekomunikacyjnych, w tym możliwość rozwiązania umowy mailem, czy obowiązek poinformowania o automatycznym przedłużaniu umowy – to tylko niektóre zmiany w przyjętym przez rząd Prawie telekomunikacyjnym. Zaproponowane przepisy to pierwszy etap wdrożenia w Polsce Dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE, z ang. European Electronic Communications Code, w skrócie EECC). Prace rozpoczęły się już w ubiegłym roku, a w związku z obecną sytuacją epidemiczną przyspieszono wdrożenie nowego prawa.

Intencją wprowadzenia kodeksu ma być przede wszystkim jak najpilniejsze wprowadzenie prokonsumenckich zmian. To ważne z uwagi na zwiększający się obecnie popyt i znaczenie usług telekomunikacyjnych. Nowe regulacje pozwolą szybciej wdrożyć nowe i lepsze standardy obsługi konsumentów. Operatorzy, nie czekając na pełne, systemowe wdrożenie dyrektywy EKŁE już teraz będą mogli rozpocząć wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu obsługi swoich abonentów.

Zaproponowane przepisy mają na celu zwiększenie uprawnień abonentów firm telekomunikacyjnych, gwarantując im możliwie najlepsze zabezpieczenia i instrumenty prawne, które umożliwią Polakom korzystanie z usług telekomunikacyjnych bez narażania się na zdarzające się na rynku telekomunikacyjnym nieprawidłowe praktyki.

Umowę telekomunikacyjną wypowiesz elektronicznie!

W tym zakresie jedną z ważniejszych zmian jest umożliwienie abonentom rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie elektronicznej.

Ta kwestia nie była dotąd regulowana. W praktyce abonent mógł rozwiązać umowę zwykle wyłącznie w formie papierowej. Przyjęcie rozwiązania proponowanego w projekcie umożliwi rozwiązanie umowy z operatorem zdalnie (np. e-mailem) bez konieczności wypełniania papierowych dokumentów i wysyłania listem poleconym, czy też złożenia ich w punkcie sprzedaży operatora.

Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwi np. wypowiedzenie umowy z aktualnym operatorem i skorzystanie z bardziej atrakcyjnej oferty innego operatora – już teraz, w związku ze stanem epidemii i powszechną pracą zdalną oraz zdalnym nauczaniem pojawiło się wiele interesujących ofert z atrakcyjnymi pakietami usług.

Operator będzie musiał poinformować o kończącej się umowie!

Kolejną zmianą jest wprowadzenie nowych obowiązków informacyjnych dla operatorów.

Obecnie nie ma przepisów, które zobowiązywałyby operatorów do informowania abonentów, że ich aktualna umowa zostanie niejako automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Nowe przepisy wprowadzają taki obowiązek.

Operatorzy – nie później niż 30 dni przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta – będą musieli poinformować o tym klienta. Dodatkowo, przed automatycznym przedłużeniem umowy operatorzy będą informować o sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

W ten sposób abonent będzie mógł w pełni świadomie podjąć decyzję, czy nadal chce być klientem danego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

Informowanie o najkorzystniejszych ofertach!

Wprowadzony zostanie obowiązek przekazywania przez operatora (co najmniej raz w roku) informacji o najkorzystniejszych oferowanych pakietach taryfowych dla abonenta. Takie działanie zapewnia przejrzystość, daje możliwość porównywania ofert i wyboru takiej, która najlepiej odpowiada aktualnym oczekiwaniom oraz możliwościom finansowym klientów.

Przygotowane przepisy przewidują również wprowadzenie narzędzia monitorowania wykorzystania usług. Ma to umożliwić kontrolę abonenta nad aktualnym i faktycznym zużyciem usług, w szczególności pakietu danych w usłudze dostępu do internetu. Chodzi o to, aby klienci wiedzieli jak wysokiego rachunku się spodziewać.  Po wejściu w życie nowych przepisów – w przypadku zmiany dostawcy internetu – abonent zyska uprawnienie do zachowania ciągłości usługi. Wyjątkiem będą sytuacje, w których jest to technicznie niemożliwe.   

W praktyce będzie to działało tak jak ma to miejsce w przypadku np. przeniesienia numeru do innej sieci. Dodatkowo, jeśli przy zmianie operatora/dostawcy internetu abonent nie będzie miał zagwarantowanej ciągłości usługi powyżej jednego dnia roboczego, będzie mógł ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki. Wysokość takiego odszkodowania to ¼ sumy opłat miesięcznych.

Czytelniej

Na podstawie nowych przepisów Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) będzie prowadził system (platformę), w którym będzie następowała wymiana komunikatów pomiędzy operatorami lub dostawcami usług dostępu do internetu. Wszystko po to, by zagwarantować jak najszybsze przejmowanie świadczenia usług przez nowego dostawcę Internetu, w tym przez operatorów o mniejszej skali działania.

W projekcie zaproponowano także nowy – przewidziany w dyrektywie unijnej – tryb wyłaniania Prezesa UKE. Dotychczasowa regulacja nie wymagała przeprowadzenia otwartej, transparentnej procedury konkursowej na stanowisko szefa krajowego organu regulacyjnego. Po wejściu w życie nowych przepisów – będzie to niezbędny element procesu wyłaniania Prezesa UKE.

W projekcie decyzji rezerwacyjnej Prezes UKE obligatoryjnie określi wymogi w zakresie bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej. Wcześniej zobowiązany będzie do przekazania ich do zaopiniowania przez Kolegium ds. cyberbezpieczeństwa.

Decyzja – unieważnienie aukcji i wznowienie postępowania

W związku z powyższym, a także biorąc pod uwagę wątpliwości prawne powstałe po ogłoszeniu przez Prezesa UKE informacji o zawieszeniu aukcji, rząd podjął decyzję o wprowadzeniu przepisów pozwalających na unieważnienie obecnego postępowania aukcyjnego na częstotliwości przeznaczone na potrzeby technologii 5G. Ogłoszenie zawieszenia aukcji przez Prezesa UKE nastąpiło 16 kwietnia 2020 r. – z datą obowiązywania od 31 marca br. – mimo, że we wskazanym okresie były udzielane odpowiedzi na pytania, a nawet została złożona wstępna oferta, podważa jej status prawny.

Intencją rządu jest jak najszybsze wprowadzenie do Polski komercyjnie funkcjonującej sieci piątej generacji (5G) i dotrzymanie terminów określonych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Dlatego mając na uwadze możliwe konsekwencje, a także wspomniane wyżej kwestie związane z bezpieczeństwem, podjęto decyzję o konieczności powtórzenia całego postępowania.

European Electronic Communications Code and BEREC Regulation

Pobierz pełny dokument: European Electronic Communications Code and BEREC Regulation.

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji