Nowe normy promieniowania PEM od 1 stycznia 2020 roku

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku zacznie obowiązywać w Polsce od nowego roku.

Pierwsze testy sieci 5G poza laboratorium w przestrzeni miejskiej (Orange Polska i Huawei)

Telekomy podkreślały, że bez podniesienia norm PEM przy rosnącym wykorzystaniu mobilnego dostępu do internetu jakość usług będzie się pogarszać. Inny argument to taki, że bez liberalizacji sieci 5G nie powstałyby.

Jak tłumaczono, ich uruchomienie wymagałoby postawienia wielu nowych masztów, co z kolei byłoby trudne ze względu na to, że instalacje operatorów już są niechętnie widziane na osiedlach. Zwiększenie norm PEM umożliwi dodanie anten na części istniejących już masztów.

Na powstaniu sieci 5G zależy nie tylko operatorom, ale i rządowi, który liczy na istotny wpływ nowej technologii na gospodarkę. Nie jest też tajemnicą, że operatorzy przekonywali decydentów, iż bez zmiany norm PEM będą w stanie zapłacić dużo mniej za częstotliwości komórkowe w aukcji 5G.

Rozporządzenie określa zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku dla tere- nów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludności poprzez wskazanie:

 1. zakresów częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne, charakteryzujących oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, do których odnoszą się poziomy pól elektromagnetycznych,
 2. dopuszczalnych wartości parametrów fizycznych, o których mowa w pkt 1, dla poszczególnych zakresów częstotliwości, do których odnoszą się poziomy pól elektromagnetycznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z 1 stycznia 2020 r.

Sprawdź także:

Smartfony emitujące najwięcej promieniowania (3Q 2019)

ZRÓŻNICOWANE DOPUSZCZALNE POZIOMY PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Tabela nr 1: Częstotliwość pola elektromagnetycznego, dla której określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pola elektromagnetycznego na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową:

Częstotliwości pola elektromagnetycznego w Polsce

 1. 50 Hz – częstotliwość sieci elektroenergetycznej;
 2. parametry charakteryzujące oddziaływanie pola elektromagnetycznego na środowisko (kolumna 2 .i 3. w powyższej tabeli nr 1) reprezentują graniczne wartości skuteczne natężenia pola elektrycznego E i magnetycznego H.

To oznacza, że normy PEM w Polsce, w tym dla nadajników sieci komórkowych działających na częstotliwościach do 300 GHz, zostaną istotnie podniesione. W niektórych wypadkach limit będzie nawet 100-krotnie wyższy niż do tej pory.

Nowe normy PEM w Polsce od 1 stycznia 2020 r.

Tabela nr 2: Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności:

Nowe normy PEM obowiązujace w Polsce od 1 stycznia 2020 r.
Nowe normy PEM obowiązujace w Polsce od 1 stycznia 2020 r.

Oznaczenia:
f – wartość częstotliwości pola elektromagnetycznego z tego samego wiersza kolumny „Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego”.

Dopuszczalne poziomy podane w tabeli określono do oceny oddziaływania pól elektromagnetycznych emitowanych podczas użytkowania stałych sieci elektroenergetycznych i radiokomunikacyjnych. Wymagania te nie mają zastosowania dooceny pól elektromagnetycznych emitowanych przez elektryczne urządzenia przenośne iurządzenia użytkowane w mieszkaniach. Ocena oddziaływania pola elektromagnetycznego w środowisku pracy określona jest odrębnymi przepisami.

Dla miejsc dostępnych dla ludności rozumianych jako wszelkie miejsca, z wyjątkiem miejsc, do których dostęp ludności jest zabroniony lub niemożliwy bez użycia sprzętu technicznego, ustalane według istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości – parametry charakteryzujące oddziaływanie pola elektromagnetycznego na środowisko (kolumny 2, 3 i 4 w w powyższej tabeli nr 2), reprezentują wartości graniczne natężenia pola elektrycznego i magnetycznego oraz gęstości mocy i odpowiadają:

 1. wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych E i magnetycznych H o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz, podanym z dokładnością do jednego miejsca znaczącego;
 2. wartości równoważnej gęstości mocy S dla pól elektromagnetycznych o częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, po- danej z dokładnością do jednego miejsca znaczącego po przecinku.

Dla częstotliwości od 100 kHz do 10 GHz wartości E2, H2 oraz S w tabeli 2 należy uśredniać w ciągu 6 minut, przy czym dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych muszą być dotrzymane w każdym 6-minutowym okresie czasu.

Dla częstotliwości wyższych niż 10 GHz wartości E2, H2 oraz S w tabeli 2 należy uśredniać w ciągu t minut, przy czym dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych muszą być dotrzymane w dowolnym t-minutowym okresie czasu, gdzie t = 68 / f1,05, f oznacza częstotliwość wyrażoną w GHz.

W przypadku ekspozycji krótkotrwałych, wywoływanych przez pola impulsowe, wartości szczytowe natężeń pól elek- trycznych E i magnetycznych H nie powinny przekraczać n-krotności odpowiednich poziomów odniesienia określonych w tabeli 2, przy czym:

 • w zakresie częstotliwości do 100 kHz: n = 1,4.
  Uwaga: Dla impulsów o czasie trwania tp należy przyjąć częstotliwość równoważną obliczoną jako f = 1/(2tp).
 • w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 10 MHz: n = 10a, gdzie a = 0,176 + 0,665 × log(f/100), f oznacza częstotliwość wyrażoną w kHz.
 • w zakresie częstotliwości od 10 MHz do 300GHz: n = 32.

W przypadku ekspozycji krótkotrwałych, wywoływanych przez pola impulsowe, wartość szczytowa równoważnej gęstości mocy S w zakresie częstotliwości powyżej 10 MHz nie powinna przekraczać 1000-krotności odpowiednich poziomów odniesienia określonych w tabeli 2.

źródło: Cyfrowa RP, Dziennik Ustaw 2019 poz. 2448 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku