Polacy coraz chętniej korzystają z konta bankowego przez internet

Według najnowszego badania NBP, prawie 70 proc. Polaków posiadających konto bankowe aktywnie korzysta z niego przez internet.

Raport z badania pt.: „Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego” przygotowany w lutym 2017 r. przez dr hab. Dominikę Maison, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, na zlecenie Departamentu Systemu Płatniczego NBP, przedstawia opinie Polaków i ich zachowania finansowe w obszarze płatności bezgotówkowych, postawy wobec banków i pieniędzy oraz analizę tych zachowań w zależności od różnych czynników psychologicznych i cech demograficznych w 2016 r. wraz z analizą porównawczą z danymi z 2009 i 2013 roku.

W raporcie zaprezentowano aktualną wartość wskaźnika mierzącego intensywność korzystania z obrotu bezgotówkowego poprzez pomiar natężenia prowadzenia operacji w różnych obszarach związanych z obrotem bezgotówkowym (Wskaźnik Korzystania z Obrotu Bezgotówkowego – IKOB) oraz wskaźnika mierzącego subiektywne nastawienie Polaków do obrotu bezgotówkowego (Wskaźnik Zaufania do Obrotu Bezgotówkowego – IZOB). Dokonano także porównania tych wskaźników wobec wyliczeń bazowych z 2009 r. i wyliczeń z 2013 r.

Potrzeba kontynuacji wyliczenia wskaźników IKOB i IZOB w 2016 roku wynikała z Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014 – 2020, przygotowanego przez Koalicję na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.

Przeczytaj także: Korzystanie z bankowości mobilnej przez Polaków w 2016 r.

Oto najważniejsze wnioski z badania, dotyczące kont internetowych i korzystania z płatności zbliżeniowych w Polsce.

Korzystanie z konta internetowego w Polsce (2016 r.)

Najnowsze badanie przeprowadzone na zlecenie NBP, dotyczące postaw Polaków wobec obrotu bezgotówkowego wskazuje, ż odsetek Polaków korzystających z konta internetowego wzrósł do 69 proc. w 2016 roku.

Korzystanie z konta bankowego przez internet w Polsce (2016 r.)
Korzystanie z konta bankowego przez internet w Polsce (2009-2016 r.)
  • W porównaniu do pomiarów z 2009 i 2013 roku wzrósł odsetek Polaków posiadających konta bankowe, którzy aktywnie korzystają ze swojego konta przez internet (od 46% w 2009 r., przez 58% w 2013 r. do 69% w 2016 r.)
  • Systematycznie spada także odsetek nieaktywnych użytkowników dostępu do konta bankowego przez internet (z 24% w 2009 r., przez 19% w 2013 r., do 16% w 2016). Obecnie zdecydowana większość posiadaczy kont korzysta z niego przez internet przynajmniej od czasu do czasu.
  • Zależności między korzystaniem z konta internetowego a zmiennymi demograficznymi, takimi jak: wiek i wykształcenie, są podobne do tych obserwowanych w poprzednich falach badania. Korzystanie z konta przez internet maleje wraz z wiekiem (z 88-89% w grupie osób 18-34 lata do 24% wśród osób po 65. roku życia), natomiast rośnie wraz ze wzrostem wykształcenia (z 45% w grupie osób z wykształceniem podstawowym do 81% wśród osób z wyższym wykształceniem).
  • Najwyższy stopień korzystania z konta internetowego jest wśród mieszkańców dużych i wielkich miast (odpowiednio: 79% i 77%), ale – co ciekawe – jest wysoki także w grupie osób, które mieszkają w najmniejszych miejscowościach, do 20 tys. mieszkańców (73%). Wydaje się, że ze względu na coraz większy dostęp do internetu w ogóle, zmienna „wielkość miejsca zamieszkania” ma coraz mniejsze znaczenie w kontekście korzystania z dostępu do konta internetowego.
Korzystanie z internetu w Polsce (2016)
Korzystanie z internetu w Polsce (2016)

Operacje wykonywane na koncie internetowym

Podobnie jak w 2013 roku, obserwuje się, że niemal wszycy użytkownicy kont internetowych wykorzystują jego dwie kluczowe funkcjonalności: monitorowanie stanu konta i historii transakcji oraz dokonywanie płaności przez internet (częstotliwość robienia przelewów przez internet znacznie wzrosła w 2013 roku w porównaniu z pomiarem w 2009 roku i obecnie utrzymuje się na tym poziomie).

Jednocześnie obserwuje się, że mniej powszechne operacje, jak doładowywanie telefonu przez konto internetowe, zakładanie lokat i kupowanie jednostek uczestnictwa są rzadziej wykonywane niż w 2009 roku, co może paradoksalnie być związane z faktem, że samo korzystanie z konta przez internet stało się bardziej powszechne, a co za tym idzie – zmienił się profil osób korzystających z kont. Wcześniej z kont korzystało więcej „pionierów” mocno zaawansowanych finansowo, obecnie są to również osoby mniej zaawansowane, więc rzadziej korzystające z lokat i funduszy inwestycyjnych.

Operacje wykonywane na koncie internetowym przez Polaków
Operacje wykonywane na koncie internetowym przez Polaków

Płatności mobilne w Polsce (2016 r.)

Większość ubankowionych Polaków deklaruje, że ma świadomość istnienia form płatności z wykorzystaniem telefonu komórkowego, jednak bardzo nieliczna grupa ich używa (5% w przypadku płatności zdalnych z wykorzystaniem aplikacji oraz 3 % telefonem np. w technologii NFC).

Używanie mobilnych płatności w dużej mierze zależy od wieku – im młodsze osoby, tym częściej znają i korzystają z nowoczesnych form płatności.

Płatności mobilne w Polsce
Płatności mobilne w Polsce

Postawy wobec nowych technologii i zachowania

W tym obszarze nastąpiły duże zmiany w ciągu ostatnich lat. Wzrosło korzystanie z komputera (z 64% w 2009 r., przez 70% w 2013 r., aż do 74% Polaków w 2016 r.), wzrosła również częstotliwość korzystania z Internetu – obecnie niemal wszyscy interanuci są online przynajmniej kilka razy w tygodniu (z 81% w 2009 r., przez 89% w 2013 r., do 94% w 2016 r.). Wśród osób kupujących przez internet obserwuje się znaczący wzrost płacących za te zakupy kartami (50% obecnie vs. 37% w poprzednich pomiarach).

Zakupy przez internet w Polsce
Zakupy przez internet w Polsce

Zaobserwowaną na poziomie zachowania otwartość na nowe technologie potwierdzają również postawy – z fali na falę coraz więcej Polaków ma pozytywną postawę wobec korzystania z internetu oraz załatwiania różnych spraw online, a przy tym mają coraz mniej emocjonalnych barier z tym związanych („nie dla mnie”, „niepotrzebna komplikacja”). Choć wciąż wiele osób obawia się zagrożeń związanych z byciem oszukanym w internecie, to odsetek Polaków zgadzających się z tymi opiniami spadł w porównaniu z pomiarem z 2013 r.

Zapoznaj się z całą treścią raportu: Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego – Raport z badania 2016 i analiza porównawcza z danymi z 2009 i 2013 roku (pdf, 4,6 MB)

źródło: NBP – Raport „Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego 2016” dr hab. Dominika Maison, prof. UW