Korzystanie z internetu stacjonarnego w Polsce (2016)

Jak wygląda przekrój społeczeństwa informacyjnego w Polsce w 2016 roku – zobacz najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego.

Raport GUS: Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 r.

Przedsiębiorstwa

  • W 2016 r. dostęp do Internetu posiadało 93,7% przedsiębiorstw; najczęściej korzystały one z łączy szerokopasmowych (93,2%). Mobilne łącza szerokopasmowe były używane przez 64,7% przedsiębiorstw.
  • Wskaźnik przedsiębiorstw posiadających własną stronę internetową w 2016 r. wyniósł 67,0%. Prawie dwie trzecie firm wykorzystywało stronę internetową w celu prezentacji katalogów wyrobów i usług.
  • W 2015 r. co trzecie przedsiębiorstwo składało zamówienia przez sieci komputerowe, a co ósme otrzymywało zamówienia przez Internet.Z e‐administracji w 2015 r. korzystało 93,6% przedsiębiorstw. Tę formę kontaktu z administracją publiczną stosowały prawie wszystkie firmy duże i średnie.
  • W 2016 r. ponad połowa dużych przedsiębiorstw wykorzystywała media społecznościowe.
  • Z usług w chmurze obliczeniowej w 2016 r. korzystała blisko jedna trzecia dużych przedsiębiorstw.

Gospodarstwa domowe

  • W 2016 r. 80,1% gospodarstw domowych miało w domu przynajmniej jeden komputer.
  • Dostęp do Internetu w 2016 r. posiadało 80,4% gospodarstw domowych, w tym 75,7% – szerokopasmowy.
  • Jako główną przyczynę nieposiadania dostępu do Internetu w domu 70,6% gospodarstw domowych wskazało brak potrzeby korzystania z niego.
  • Z usług e‐administracji w 2016 r. korzystało 30,2% osób w wieku 16‐74 lat.

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w polskich firmach

W 2016 r. udział podmiotów posiadających dostęp do Internetu wyniósł 93,7%. Najwyższą wartość tego
wskaźnika odnotowano w przedsiębiorstwach dużych (99,7%).

Przedsiębiorstwa posiadające dostęp do Internetu według klas wielkości

Powszechny dostęp do Internetu umożliwia komunikację w sferze społecznej, kulturalnej i biznesowej. Znosząc ograniczenia czasowe i geograficzne, wpływa na sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Wykorzystanie połączeń internetowych w przedsiębiorstwach

W 2016 r. przedsiębiorstwa korzystające z internetu najczęściej używały łączy szerokopasmowych (stałych lub mobilnych). Ten rodzaj połączeń w ostatnich trzech latach wykorzystywało ponad 90% firm.

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych w Polsce

W  2016  r. 80,1% gospodarstw  domowych z co najmniej jedną osobą w wieku 16-74 lata miało w domu  przynajmniej jeden komputer. Wskaźnik ten z roku na rok systematycznie zwiększa się i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o 2,2 p.p., a w stosunku do 2013 r. – o 5,4 p.p.

Wyposażenie gospodarstw domowych w komputery (w % ogółu gospodarstw):

Wyposażenie gospodarstw domowych w komputery (w % ogółu gospodarstw)

Dostęp do Internetu i połączenia internetowe

W 2016 r. dostęp do Internetu posiadało 80,4% gospodarstw domowych. Odsetek ten był wyższy o 4,6 p. proc. niż  w  roku  poprzednim, a w stosunku do 2013  r. –  o 8,5 p.p. W porównaniu z 2015 r. udział  gospodarstw  domowych korzystających z Internetu poprzez szerokopasmowe łącza internetowe zwiększył się o 4,7 p.p.

Zarówno dostęp do internetu, jak i rodzaj posiadanych łączy internetowych był zróżnicowany ze względu na typ gospodarstwa, klasy miejsca zamieszkania oraz stopień urbanizacji. Wśród gospodarstw domowych posiadających  dostęp do internetu, dominowały gospodarstwa domowe z dziećmi. Uwzględniając klasy miejsca zamieszkania, dostęp do internetu posiadało więcej  gospodarstw w miastach niż na obszarach wiejskich. Taka sama sytuacja dotyczyła dostępu do Internetu poprzez łącza szerokopasmowe. Podobnie jak w przypadku wyposażenia gospodarstw domowych w komputery, wskaźnik dostępu do internetu (w tym także szerokopasmowego) najwyższy odnotowano na obszarach wysoko zurbanizowanych.

Dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych (w % ogółu gospodarstw)

Dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych (w % ogółu gospodarstw)

Gospodarstwa domowe posiadające dostęp do Internetu w domu (w % ogółu gospodarstw)

Gospodarstwa domowe posiadające dostęp do Internetu w domu (w % ogółu gospodarstw)

W  2016 r. jako przyczynę nieposiadania dostępu o internetu w domu, podobnie jak w latach poprzednich, najczęściej wskazywano brak potrzeby korzystania z niego. Drugim istotnym powodem był brak odpowiednich umiejętności.

Zbyt wysokie koszty sprzętu oraz dostępu do internetu to również często wymieniane przeszkody w posiadaniu dostępu do Internetu w domu.

Powody braku dostępu do Internetu w domu (w % gospodarstw bez dostępu do tej sieci)

W 2016 r. odnotowano 44,1% gospodarstw, w których dzieci w wieku 5‐15 lat korzystały ze smartfona.
W porównaniu z 2013 r. wskaźnik ten wzrósł o 31,0 p. proc., natomiast odsetek dzieci używających telefony komórkowe zmniejszył się w tym okresie o 11,2 p. proc.

Gospodarstwa domowe, w których dzieci korzystają ze smartfona lub telefonu komórkowego

Korzystanie z komputera i konsoli do gier w gospodarstwach domowych z dziećmi

W 2016 r. po raz drugi do badania dodany został moduł krajowy dotyczący dzieci (poprzednio badany w 2013 r.). Zapytano opiekunów dzieci w wieku 5‐15 lat o wykorzystanie technologii informacyjno‐telekomunikacyjnych przez ich dzieci. Ponad 90% opiekunów dzieci w wieku 5‐15 lat pozwala korzystać z komputera dowolnego typu w domu, a niemal co czwarty – z konsoli do gier. Według klasy miejsca zamieszkania najwięcej gospodarstw z dziećmi korzysta z komputera w mniejszych miastach, natomiast z konsoli do gier – w dużych miastach. Biorąc pod uwagę stopień urbanizacji, częściej z komputera korzystały gospodarstwa domowe z dziećmi na obszarach średnio zurbanizowanych, a z konsoli do gier – wysoko zurbanizowanych.

źródło: GUS – Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 roku